پرسش هایی از زندگی محمد، پیام آور دین اسلام بدون توهین و اهانت1- چرا محمد با اولین زنی که ازدواج کرد، 15 سال از خودش بزرگتر و 2 شوهر قبل از خودش کرده بود و باکره نبود؟ (چه طور که زلیخا با دعای یوسف جوان باکره شده و بعد با او ازدواج نمود؟) 2- چطور محمد که تکرر ازدواج هایش که به اعدای او به علت پناه دادن زن های بیوه بود، در زمان حیات خدیجه این ثواب ها را نمی کرد؟ 3- آیا ازدواج اول محمد با یک بیوه، به خاطر ثروت او بود یا از روی خیر خواهی؟ 4- با توجه به زنهای زیادی که پیامبر داشت، چه طور از هیچ کدام بچه دار نشد؟ 5- آیا محمد دستور به سقط جنین زنان خود می داد؟ یا با آنها رابطه جنسی نداشت؟ یا که قهرمان خارج کاردن آلت خود در زمان انزال بود؟ 6- چه طور رازی شد که علی را در بستر خوابانده و پیش مرگ خود کند؟ 7- چرا محمد پیش از مرگ خود خلیفه ای برای مسلمانان تعیین نکرد و مسلمانان را درگیر تفرقه کرد؟ 8- چرا اینقدر محمد بد دهن بود؟ زمانی که نامه ای به پادشاه ایران نوشت و او را دعوت به دین خود کرد و ایرانیان حاظر به پذیرش آن نشدند (با توجه به این که می گوید هیچ اجباری در دین نیست) او را مورد فحاشی قرار داده و بدترین ارزو ها را برای او می کند (می گوید که خدا سلطنتت را پاره کند!) 9- آیا ازدواج محمد با دختری خردسال، هوسرانی بیش نبوده؟ (آیشه) 10- آیا علت فوت پیامبر در میانسالی (62 سالگی) بیماری های مقاربتی به علت خوابیدن با زن های زیاد بوده است؟
Enjoy the site? All donations are appreciated

Free Text Host is brought to you by Dagon Design
This site contains no adware, spyware, or popups
Questions? Comments?     Privacy Policy     Report abuse here