Want to help support the site? Donate Bitcoins @ 1BSyxQbLhq5vMijFZ3hrZQmNMrxC5dVEcM
پرسش هایی از زندگی محمد، پیام آور دین اسلام بدون توهین و اهانت1- چرا محمد با اولین زنی که ازدواج کرد، 15 سال از خودش بزرگتر و 2 شوهر قبل از خودش کرده بود و باکره نبود؟ (چه طور که زلیخا با دعای یوسف جوان باکره شده و بعد با او ازدواج نمود؟) 2- چطور محمد که تکرر ازدواج هایش که به اعدای او به علت پناه دادن زن های بیوه بود، در زمان حیات خدیجه این ثواب ها را نمی کرد؟ 3- آیا ازدواج اول محمد با یک بیوه، به خاطر ثروت او بود یا از روی خیر خواهی؟ 4- با توجه به زنهای زیادی که پیامبر داشت، چه طور از هیچ کدام بچه دار نشد؟ 5- آیا محمد دستور به سقط جنین زنان خود می داد؟ یا با آنها رابطه جنسی نداشت؟ یا که قهرمان خارج کاردن آلت خود در زمان انزال بود؟ 6- چه طور رازی شد که علی را در بستر خوابانده و پیش مرگ خود کند؟ 7- چرا محمد پیش از مرگ خود خلیفه ای برای مسلمانان تعیین نکرد و مسلمانان را درگیر تفرقه کرد؟ 8- چرا اینقدر محمد بد دهن بود؟ زمانی که نامه ای به پادشاه ایران نوشت و او را دعوت به دین خود کرد و ایرانیان حاظر به پذیرش آن نشدند (با توجه به این که می گوید هیچ اجباری در دین نیست) او را مورد فحاشی قرار داده و بدترین ارزو ها را برای او می کند (می گوید که خدا سلطنتت را پاره کند!) 9- آیا ازدواج محمد با دختری خردسال، هوسرانی بیش نبوده؟ (آیشه) 10- آیا علت فوت پیامبر در میانسالی (62 سالگی) بیماری های مقاربتی به علت خوابیدن با زن های زیاد بوده است؟
Dank Papes! Looking for dank papes?
It's a piece of cake to get a pape that's dank at dankpapes.com

Enjoy the site? All donations are appreciated. Paypal or BTC

Donate BTC: 1BSyxQbLhq5vMijFZ3hrZQmNMrxC5dVEcM

Free Text Host is brought to you by Dagon Design
This site contains no adware, spyware, or popups
Questions? Comments?     Privacy Policy     Report abuse here